ล้างแอร์แขวน

BTU ภายใน 18.00 18.00 ขึ้นไป
12000-17000 900 บาท 1,200 บาท
17001-29000 1,100 บาท 1,400 บาท
29001-38000 1,300 บาท 1,600 บาท
38001-47500 1,500 บาท 1,800 บาท
47500 ขึ้นไป 1,800 บาท 2,100 บาท