ล้างแอร์แขวน

BTU ภายใน 18.00 18.00 ขึ้นไป
9000-23000 1,200 บาท 1,500 บาท
23001-38000 1,400 บาท 1,600 บาท
38001-47500 1,600 บาท 1,800 บาท
47501 ขึ้นไป 1,800 บาท 2,100 บาท