ล้างแอร์สี่ทิศทาง/แอร์ดักท์

BTU ภายใน 18.00 18.00 ขึ้นไป
12000-17000 1,500 บาท 2,000 บาท
17001-28000 1,600 บาท 2,200 บาท
28001-36000 1,700 บาท 2,400 บาท
36001-47500 1,800 บาท 2,600 บาท
47500 ขึ้นไป 2,000 บาท 2,800 บาท