ล้างแอร์สี่ทิศทาง/แอร์ดักท์

BTU ภายใน 18.00 18.00 ขึ้นไป
9000-23000 1,500 บาท 2,000 บาท
23001-38000 1,700 บาท 2,200 บาท
38001-47500 1,900 บาท 2,400 บาท
47501 ขึ้นไป 2,200 บาท 2,800 บาท